Робітнича професія дорога в самостійне життя

     

    Дорогий юний друже!

  Ваша юність співпадає з динамічним, цікавим та відповідальним часом. Саме Вам випало будувати    нову, по-справжньому демократичну Україну.

Впровадження нової техніки, технологій привели до розширення функцій професійно-технічної освіти.

Колектив Хмельницького професійного ліцею вважає, що основне наше завдання це створення матеріально технічної бази ліцею для всіх спеціальностей, використання нових технологій, поліпшення навчально-виховного процесу для підготовки конкурентоспроможних кваліфікованих робітників для підприємств та установ нашої області та всієї України.

Ми усвідомлюємо високу відповідальність місії, покладеної на нас, інженерно-педагогічний колектив причетність до формування майбутніх громадян-фахівців, які своїми вчинками, працею вибудовуватимуть нашу країну.

Минають епохи, змінюються часи і звичаї, проте наші базові цінності є незмінними, перша серед них любов до учня.

Наш ліцей це надійність, сучасність, впевненість у завтрашньому дні.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Міністерство освіти і науки України

Департамент науки і освіти

Хмельницької обласної державної адміністрації

Хмельницький  професійний ліцей

 

 

  

 

 

ЗВІТ ДИРЕКТОРА

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ

СТАНІСЛАВА ГРИГОРІЯ ВАСИЛЬОВИЧА

про підсумки роботи за 2020 рік

  

 

 

Розглянуто та схвалено

протокол загальних зборів

трудового колективу Хмельницького

професійного ліцею№ 5 від 29 грудня 2020 р.


 

ЗМІСТ

 

1. Організація навчально-виховного процесу у ХПЛ

2. Підсумки навчально-виробничої діяльності

3. Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи

3.1. Надання соціальної підтримки та допомоги учням пільгових категорій

3.2  Надання психологічної підтримки та допомоги

3.3 Робота бібліотеки

4. Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази закладу освіти

5. Фінансово-господарська діяльність

6.  Охорона праці. Безпека життєдіяльності

7. Профорієнтаційна робота

 

 

 

1. Організація навчально-виховного процесу у ХПЛ

У своїй діяльності Хмельницький професійний ліцей керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про Професійно-технічну освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, порядком надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики та іншими нормативно правовими актами, а також Статутом закладу.

Уся діяльність колективу ХПЛ спрямована на виконання поставлених головних завдань: підготовку висококваліфікованих, конкурентоспроможних робітників; збереження колективу з мотивацією його постійного самовдосконалення; підвищення якості організації навчального процесу; удосконалення матеріально-технічної бази; створення безпечних умов для роботи всіх категорій робітників і учнів.

Станом на 1 січня 2020р. заклад освіти забезпечений педагогічними працівниками на 95%, обслуговуючим персоналом на 100% у відповідності до штатного розпису, затвердженого Департаментом освіти і науки Хмельницької міської ради.

Всі дії щодо персоналу зафіксовано в наказах по особового складу та відображено в книзі наказів по особовому складу. Адміністрація навчального закладу: директор, заступники директора, методист,  старший майстер, керівник фізичного виховання, військовий керівник - мають повну вищу освіту відповідно до чинного законодавства, здійснюють викладацьку діяльність згідно встановлених норм. Колектив навчального закладу досвідчений та високопрофесійний. В училищі працює станом на 1 січня 2021р. 102 працівники (з них 67 педагогічних працівників). Всі  викладачі мають повну  вищу  освіту.  Інші  педагогічні  працівники  ( майстри виробничого навчання, вихователі, керівники гуртків, інші педагоги мають вищу освіту та відповідну професійну підготовку, в т.ч.: повну вищу освіту мають 17 осіб,  базову  вищу – 14 осіб.

13 ( майже  20 % ) педагогів мають відзнаки та почесні звання.

36 (54%) педагогічних працівників відповідають кваліфікаційним вимогам вищої категорії  та 14-ому  тарифного розряду,  з них мають педагогічні звання («старший викладач»  – 9, «викладач-методист» – 2, «майстер виробничого навчання другої категорії» - 3, «керівник гуртків – методист»  – 1.  В ліцеї працює один кандидат економічних наук  ( за сумісництвом ):  мають педагогічний стаж понад 30 років – 14 осіб, 20 і більше – 12 осіб, педагогічний стаж понад 10 років мають 24 особи.

Всі викладачі загальноосвітньої підготовки мають відповідну вищу фахову освіту, освіта всіх викладачів професійно-теоретичної та загально-професійної підготовки відповідає фаху та предметам, які вони викладають.

Соціально-педагогічний супровід освітнього процесу здійснюють практичний психолог, соціальні педагоги, які мають відповідну педагогічну чи психолого-педагогічну освіту.

Всі педагогічні працівники вільно володіють державною мовою.

Педагогічне навантаження встановлено тарифікаційною комісією згідно з нормативними вимогами відповідно до навчальних планів і програм, погоджено профспілковим комітетом і доведено до відома викладачів своєчасно, згідно вимог чинного законодавства.

Методична робота в ліцеї забезпечується методичною службою. Згідно річного плану методична робота з кадрами в закладі освіти спланована за трьома напрямками: підвищення педагогічної майстерності, удосконалення професійної творчості, самоосвіта. Було використано колективні та індивідуальні форми організації методичної роботи з педагогічними кадрами.

Організовано гурткову роботу з учнями: працюють гуртки: Вокальний гурток «Дивоцвіт», гурток сольного співу, гурток художнього слова, театральний гурток, інсртументальний гурток, історичне краєзнавство, тощо.

Станом на 01.01.2020 р. в ліцеї навчалося 518 учнів. У 2019-2020 навчальному році здійснено випуск 200 кваліфікованих робітників. 116 осіб навчалися на базі базової загальної середньої освіти, 73 особи - на базі повної загальної середньої освіти.

Проведено ліцензування професії «Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування», отримано ліцензію на 60 здобувачів освіти (первинна-професійна підготовка -25 осіб, професійно-технічне навчання -15 осіб, підвищення кваліфікації робітників -15 осіб).

Розпорядженням Голови Хмельницької ОДА «Про затвердження обсягу регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів у 2020 році для закладів професійної (професійно-технічної) освіти області, які знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України» регіональне замовлення доведено в обсязі - 135 осіб, державне замовлення (державний контракт) на підготовку кваліфікованих робітників за професіями загальнодержавного значення в обсязі - 25 осіб.

Протягом з 01.01.2020р. по 31.12.2020 року відраховано 27 осіб з поважних причин.

Формування учнівського контингенту учнів здійснювалось на основі «Правил прийому учнів до Хмельницького професійного ліцею» розглянутих та затверджених педагогічною радою від 14.05.2020 р., протокол №7. Наказом директора було створено приймальну комісію, складено та затверджено графік роботи приймальної комісії. Всього на навчання у 2019-2020 н.р. було подано 180 заяв, за результатами конкурсного відбору прийнято на навчання 160 осіб, які по закінченню ліцею отримають робітничу кваліфікацію, в тому числі 105 - на базі 9 класів, 55 - на базі 11 класів. Зарахування до закладу освіти на 2020-2021 н.р. відбулось 25.08.2020 р. наказ № 3 З-УДЗ. Таким чином, регіональне/державне замовлення на підготовку робітничих кадрів у 2020 році виконано на 100%.

Станом на 01.11.2020 р. в ліцеї навчалось 482 учнів. Сформовано 18 навчальних груп. Професійна підготовка здійснюється за 5 інтегрованими атестованими професіями.

Контингент ліцею станом на 01.01.2021 р. становить 477 осіб.

На початку жовтня 2020 року здійснено самоаналіз та заплановано проведення акредитаційної експертизи освітньої програми професії «Зварник».

Поіменні книги, книги наказів щодо руху контингенту, книги реєстрації видачі дипломів кваліфікованого робітника, свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти (атестатів про повну загальну середню освіту), свідоцтв про рівень кваліфікації наявні, пронумеровані і прошнуровані, оформленні та ведуться згідно інструкції. Всі дані щодо зарахування, випуску, переведення, відрахування вчасно та в повному обсязі відображаються в ЄДЕБО.

 

2. Підсумки навчально-виробничої діяльності

Освітній процес в першому семестрі 2020-2021 н.р. організовано відповідно до  листа Міністерства освіти і науки України 17.08.2020 № 1/9-445 „Щодо організації освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у 2020-2021 навчальному році” та Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затверджене наказом МОН від 08 вересня 2020 року № 1115, зареєстрованим в  Міністерстві юстиції України 28 вересня 2020 року за №  941/35224.

Реалізація  комунікаційної структури дистанційного навчання здійснювалась за допомогою електоронних  ресурсів Google Classroom, Moodle з використанням електронної пошти, Skype, Viber, WhatsApp, Telegram.

В навчальний процес впроваджено електронний розклад, який дає можливість врахувати всі вимоги дистанційного навчання.

З метою контролю якості  дистанційного навчання використовуються Google-форми, Сlasstime, Майстер-тест KAHOOT LearningApps.org, PROPROFS,Оnlinetestpad тощо.

Викладачі та майстри працюють над створенням і насиченням навчального контенту для роботи під час дистанційного навчання.

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки  від 07.04.2020 року №  113- од «Про підсумки обласних олімпіад із загальноосвітніх дисциплін серед учнів ЗП(ПТ)О у 2020 році» учні Хмельницького професійного ліцею відзначені за перемогу в обласних олімпіадах:

Галаш Світлана  - з предмета «Математика» Диплом II ступеня, викладач Кудельський Віталій Едуардович.

Ткач Володимир – з предмета «Природничі науки» Диплом  III ступеня, викладачі Степанюк Світлана Павлівна,  Хованець Вікторія Олександрівна, Стократний Сергій Анатолійович.

Згідно обласного рейтингу через ЗП(ПТ)О у розрізі 2019-2020 навчального року Хмельницький професійний ліцей  посів ІІ місце.

Учениця ліцею Пилипенко Юліана нагороджена Диплом І та ІІ ступеня за підсумками обласних етапів Х та ХІ Міжнародного мовно – літературного конкурсу імені Тараса  Шевченка. За підсумками обласного етапу ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика Пилипенко Юліана нагороджена Дипломом І ступеня.

У Хмельницькому професійному ліцеї налагоджена активна співпраця із роботодавцями міста та області. Під час навчального процесу відповідно навчальних програм здобувачі освіти проходять виробничу практику та виробниче навчання на промислових підприємствах та об’єктах громадського харчування, де оволодівають новітніми технологіями та отримують навики роботи на обладнанні, яке використовується в сучасних виробничих умовах.

Це надає можливість в подальшому при працевлаштуванні випускників зменшити період адаптації молодого робітника на виробництві.

Так, для проходження виробничої практики і виробничого навчання в умовах виробництва з підприємцями міста та області було укладено протягом 2020р. - 11 довгострокових угод (включно до 2025 року) і 87 тристоронніх угод.

Соціальні партнери активно залучені до співпраці із здобувачами освіти Хмельницького професійного ліцею: проводяться лекції, профорієнтаційні екскурсії, майстер-класи на виробництві, що зацікавлює майбутніх робітників у співпраці саме із цими роботодавцями.

За останні роки в Хмельницький професійний ліцей активно впроваджується дуальна форма навчання, яка забезпечує проведення уроків виробничого навчання на підприємстві, а не в навчальному закладі, це має багато переваг для здобуття професійної освіти. Створені на підприємствах виробничі класи оснащені саме таким новітнім обладнанням, що враховує регіональний компонент.

За 2020 рік із 191 випускника було працевлаштовано 128 чоловік, що становить 71% із загальної кількості. Решта здобувачів освіти вступили на навчання у ВНЗ, пішли ЗСУ або знаходяться у відпустці по догляду за малолітніми дітьми.

За період роботи в режимі карантину співпраця з деякими підприємствами була налагоджена дистанційно або згідно спеціального графіку затвердженого на підприємстві. Замовлення з виробничої практики здобувачів освіти спеціальності «Живописець. Оформлювач вітрин, приміщень та будівель» виконувались в онлайн режимі.

Педагоги ліцею приймали участь у  обласних, всеукраїнських, міжнародних методичних заходах: заступник директора з НР Шевчук Н.В. - вебінар  для заступників директорів ЗП(ПТ)О  з  навчальної роботи  з питань проведення підсумкового оцінювання в умовах дистанційного навчання, Електронний розклад в роботі заступника з навчальної роботи ЗП(ПТ)О; заступник директора з НВР Ковальчук Т.А. - вебінар  «Сучасний інструментарій розвитку культури безпеки праці майбутніх кваліфікованих робітників в умовах реалізації компетентісно- модульного підходу», застосування електронного програмного засобу навчання при вивченні предмета «Охорона праці» як складова розвитку праце охоронної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників (з досвіду роботи Хмельницького професійного ліцею); майстер в/н Безпечна Г.В. - вебінар  «Якісна підготовка кваліфікованих робітників металообробних професій в умовах дистанційного та змішаного навчання», презентація навчально-методичнихматеріалів для забезпечення дистанційного (змішаного навчання), «Методичний комплект з теми «Слюсарні та слюсарно-складальні роботи» (професійно-практична робота)», викладач птп Місюля І.А. - ІV міжвузівська науково практична конференція «Готельно-ресторанний сервіс та регіональна кухня Поділля»; викладач Дячишина О.О. -  І Міжнародна науково-практична інтернет- конференція «Інноваційні рішення в сучасній науці, освіті і практиці»; викладачі Гер'ятович І.В, Ткаченко І.О., Ткаченко О.М., Степанюк С.П..- Тренінг-курс навчальний «Про дистанційний та змішаний формат навчання»; викладач Яковчук В.М. - Навчальний тренінг-курс «Нова Фізична Культура», директор Станіслав Г.В. пройшов навчання за програмою педагогічної майстерності: «Розроблення проєктів та управління проєктним циклом»; методист Михальчук А.М. - навчальний тренінг-курс «Як розробити систему забезпечення якості освіти», навчальний тренінг-курс «Інтернет-сервіси для роботи заступника директора», Всеукраїнський; VI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих у системі безперервної освіти», Міжнародна науково-практична конференція, «Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах діджиталізації суспільства», он-лайн конференція «Інтернет ресурси у навчальному процесі»; соціальни педагог Жухевич С.В.  І Міжнародний науково-практичний WEB –форум: «Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя»; ІІ Науково-практична конференція «Формування сучасних педагогічних технології та освітніх систем».

Участь педагогів в обласних, всеукраїнських, міжнародних заходах змагальницького характеру: Обласна виставка комплексно-методичного забезпечення предметів професійної підготовки  «Педагогічні ідеї та знахідки» 2020. (Місюля Ірина Анатоліївна, Гжегожевська Антоніна Борисівна, Баськова Ірина Вікторівна, Безпечна Г.В.;Освітній веб-сайт, електронний освітній ресурс; Найменування  конкурсних матеріалів: Організація дистанційної форми навчання на платформі https://classroom.google.com/ (Безпечна Галина Василівна).

 

3. Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи

Перспективний план позаурочної навчально-виховної роботи ліцею враховує інтереси здобувачів освіти, відображає комплексний підхід до виховного процесу учнів і включає до себе основні напрями виховної роботи: національне виховання, патріотичне виховання, формування морально-етичної культури, формування художньо-естетичної культури, правове та превентивне виховання, формування трудової, екологічної, родинно-сімейної культури, формування здорового способу життя та роботу з батьками.

В 2020 році колектив ліцею був учасником багатьох заходів міського та обласного рівня з національного та патріотичного виховання.

Сьогодні найбільш актуальним серед виховних напрямів у навчальному закладі виступає національно-патріотичне виховання. З метою розвитку національно-патріотичних почуттів у учнів, інтересу до культури, обрядів та традицій нашого народу у 2020 н.р. році було проведено ряд заходів і висвітленням у соціальній мережі Фейсбук та на сайті лцею.

 

3.1. Надання соціальної підтримки та допомоги учням пільгових категорій

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, які здобувають освіту в закладі, проводиться згідно з чинним законодавством . Відповідно до банку даних учнів пільгових категорій, кількісний склад становить:

Діти-сироти - 6

Діти позбавлені батьківського піклування - 23

Здобувачі освіти з  багатодітних сімей - 39

Здобувачі освіти з  малозабезпечених сімей – 23

Здобувачі освіти, які виховуються у неповній сім’ї - 85

Здобувачі освіти на інклюзивному навчанні – 0

Здобувачі освіти з  інвалідністю - 7

Здобувачі освіти, батьки яких були або є учасниками АТО - 10

Здобувачі освіти, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС - 0

Здобувачі освіти внутрішньопереміщені особи – 1

Здобувачі освіти, які перебувають на обліку ЮП – 2

Здобувачі освіти, які перебувають на обліку служби у справах дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах - 5

Учні з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування своєчасно отримують всі виплати згідно чинного законодавства, забезпечені єдиними квитками, двічі на рік проходять медичне обстеження. Дітям–сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які перебувають на повному державному утриманні з вересня 2020 року надана допомога: - на придбання навчальної літератури; - на первинне придбання одягу та м`якого інвентарю; - на щорічне поповнення одягу та м`якого інвентарю. Під час виробничого навчання та виробничої практики на підприємствах учням із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування виплачується 100 % заробітної плати (згідно ст.8 Закону України від 13.01.2005 № 2342 «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»). Харчування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування здійснюється за графіком перерв, обідом. За вихідні, святкові дні та за канікулярний період учні з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування отримують фінансову компенсацію, згідно чинного законодавства. Педагогічні працівники закладу освіти приділяють велику увагу організації роботи з формування гармонійно розвиненої особистості, здатної розуміти, поважати, співчувати і допомагати іншим людям через колективні сумісні справи в групах та цілому в закладі освіти. В групах регулярно проводяться виховні заходи за принципом інтелектуальності, що забезпечує формування особистості на національному ґрунті, її відкритості для інших культур, ідей та цінностей.

 

3.2  Надання психологічної підтримки та допомоги

За 2020 рік індивідуальним консультуванням було охоплено 120 учнів, 47 педпрацівників, 21 батько. Щоденно потребуючі учні консультувалися згідно питань та проблем, які їх цікавили  як в кабінеті психолога ліцею так і в гуртожитку, також учні в телефонному режимі в будь-який момент мали можливість зв’язатися із психологом ліцею.

В корекційно-відновлювальній та розвивальній роботі проведено 19 тренінгів та занять з елементами тренінгу з групами та  з 8  учнями.

У 2020 році практичним  психологом проведено:

Для учнів І курсу діагностика акцентуацій характеру (за Леонгардом-Шмишеком), дослідження соціальної адаптованості, навчальної мотивації учнів та діагностика емоційної сфери. З учнями І – ІІІ курсів проведено первинну діагностику виявлення дітей «групи ризику», а також тест на виявлення суїцидальних намірів. Діагностику професійного вигорання  для педпрацівників.

З метою профілактики відбулись такі заходи  як: Уроки безпеки в мережі Інтернет, тренінгові заняття «Загасити полум’я суперечки», практичні заняття «Методи емоційного розвантаження», бесіда «Збережи своє життя».

Із випускними групами проведено тренінгові заняття «Психологічна готовність до успішного професійного майбутнього».

У зв’язку із дистанційною та змішаною формою навчання дистанційно проводились: заняття на покращення психічного стану (зняття напруження, підвищення емоційного тонусу, вивільнення пригнічених емоцій); індивідуальна корекційно-розвивальна робота з учнями, які мають низький статус в учнівських колективах.

Регулярно відбувалось консультування (частково в режимі online) учнів, батьків, педагогів згідно індивідуальних звернень.

Значна частина уваги приділялась просвітницькій роботі.

Із здобувачами освіти проведені семінари «Здоров’я людини – найвища цінність», «Попередження булінгу серед дітей», із батьками – «Як стати другом для своєї дитини», «Психологічні особливості юнацького віку». Бесіда із батьками та медпрацівниками щодо профілактики  суїцидальної поведінки учнів.

         Із здобувачами освіти детально розібрали таке явище як «Булінг» : бесіда «Булінг – проблема світового масштабу», година спілкування та перегляд відеороликів – «Ні – булінгу», уроки з протидії булінгу «Стоп булінг». Флешмоб - день рожевої сорочки «Булінг боїться розголосу». Для висвітлення проблеми булінгу залучено «Клініку дружню до молоді» та спільно із ними проведено лекцію «Булінг, як його розпізнати».

У рамках акції «16 днів проти насильства» було проведено ряд заходів, за такими рубриками:

Подолання насильства  сім’ї - Бесіда із флешмобом «Вийди з кола насильства!», конкурс плакатів «Насильству стоп!»

Жорстоке поводження з дітьми – заняття з елементами тренінгу «Діти проти насильства», флешмоб «Розфарбуємо світ помаранчевий»

Протидія торгівлі людьми – тренінг «Ні – торгівлі людьми»

Захист прав жінок – флешмоб «не треба мочати», акція-флешмоб «Бузкоий браслет»

Лекція до дня пам’яті жертв голодомору «Голодомор. Пам’ятаємо.»

До дня людей з обмеженими фізичними можливостями – урок доброти «Дивись на нас як на рівних», бесіда із виготовленням плакату «Любов та підтримка, круглий стіл «Ми різні, але ми рівні».

 

3.3 Робота бібліотеки

В ліцеї працює бібліотека з читальним залом та конференц-залом, основним завданням якої є задоволення інформаційно-методичних потреб педпрацівників та учнів закладу освіти.

У бібліотеці розміщено 11 робочих місць (ПК) з підключенням до мережі Інтернет.

Конференц-зал оснащений технічними засобами призначений для проведення зустрічей, зібрань, семінарів та тренінгів для 100 учасників.

Планом роботи бібліотеки передбачено: формування системи бібліотечно-бібліогріфічних знань учнів, обслуговування учнів та педагогічного колективу, роботу з підручниками та періодичними виданнями, роботу з активом читачів та роботу з батьками.

Робота бібліотеки ведеться на сайті ліцею, де створений окремий розділ з важливою інформацією, повідомленнями про знаменні дати та свята, розміщуються новини та віртуальні книжкові виставки.

Усю роботу бібліотекар організовує на основі річного плану, який є складовою частиною навчально-виховної роботи ліцею. Щоквартально видається ліцейна газета «Ліцейний калейдоскоп», яка посіла ІІ місце в обласному конкурсі «Нова преса». Фонд бібліотеки налічує: друкованих видань – 31 883. Забезпеченість учнів підручниками становить – 66%. Викладачі та майстри в/н забезпечені навчальними посібниками. Для викладачів та співробітників ліцею на 2020 рік передплачені періодичні видання.

Також створено електронну бібліотеку, яка містить: підручники з усіх предметів, що вивчаються, професійну літературу та дидактичні матеріали.

 

4. Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази закладу освіти

Фінансова-господарська робота навчального закладу, за звітній період була направлена на забезпечення навчально-виробничого процесу, підтримання життєдіяльності ліцею, створення нормальних житлово-побутових умов для здобувачів освіти в гуртожитку, підтримання в належному стані робочих учнівських місць та педагогічних працівників.

За рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу проведено модернізацію матеріально-технічного забезпечення для підготовки кваліфікованих працівників за професією «Електрогазозварник» у відповідності до сучасних вимог ринку праці на базі Хмельницького професійного ліцею, а саме: підготовлено приміщення: демонтаж обладнання, вентиляційної системи, системи опалення, вікон, дверей електрозварювальної навчально-виробничої майстерні, газозварювальної навчально-виробничої майстерні, кабінету професійно-теоретичної підготовки; прибано матеріали для ремонту: закупівля економної системи обігріву (радіаторів), метало пластикових вікон, дверей, системи витяжної вентиляції, електропостачання та освітлення, пожежної сигналізації, матеріалів для ремонтно-оздоблювальних робіт; придбано обладнання для майстерень і кабінету; проведено монтаж вентиляційної системи, системи опалення,  вікон, дверей електрозварювальної навчально-виробничої майстерні, газозварювальної навчально-виробничої майстерні, кабінету професійно-теоретичної підготовки; ремонтно-оздоблювальні роботи в приміщеннях; монтаж навчально-виробничих  місць учнів, робочих місць майстрів виробничого навчання та викладачів.

Впродовж звітного періоду проведено поточні ремонти у кухні та кімнаті прийому їжі у їдальні ліцею, було відремонтовано: кімнату чергового, решітки, двері вхідні на поверхи, замінено 10 пожежних кранів та у вестибюлях і актовому залі електроосвітлення на енергозберігаюче. Закуплено 3 вогнегасники, 3 пожежні рукави, відеокамери. У їдальні покладено плитку на підлогу та стіни у варочній залі, замінено вікна. В кімнаті шеф кухаря, овочевому цеху, роздягальні для учнів, туалеті замінено дверні коробки, електричні розетки та проводку. Ремонт майстерень: І поверх: кухарі придбано нові плити, столи, вентиляція, облицювання стін;  ІІ поверх: заміна вікон, підвіконня, шпаклювання стін. Бібліотека: заміна вікон, стеля гіпсокартон, заміна електропроводки, світильники, фарбування стін, постелено ламінат, замінено вхідні двері, комп’ютерне забезпечення столи, стільці. Спортзал: заміна вікон, шпаклівка, ґрунтовка «Бетон контакт», фарбування, закупка лісів будівельних. Оновлено матеріально-технічну базу навчальних майстерень та лабораторій. В «Кухні-лабораторії кухарів» повністю замінено 8 електроплит на індукційні. В лабораторію «Обслуговування офіціантів» закуплено сучасне обладнання: чефіндіш, електрокавоварка для приготуванні кави на піску по-Турецьки. Для швейних майстерень закуплено 6 нових швейних машинок та один оверлок. В майстерні професії «Кравець» завершено ремонт із повною заміною вікон на енергозберігаючі та частково оновлено парк швейних машин на машини сучасного покоління. Побудовано закритий вуличний майданчик для проведення уроків виробничого навчання професії «Електрогазозварник».

Замінено 26 вікон на енергозберігаючі: 7- їдальня, 1- кімната чергового по гуртожитку, 2- кімната чергового по ліцею, 4- кухня-лабораторія професії «Кухар. Кулінар борошняних виробів», 4- навчальна  лабораторія професії «Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування», 8- фойє другого поверху навчального корпусу.

Створено кімнати чергового гуртожитку та сторожів.

Виготовлено та встановлено 7 дверей в душові кабіни.

Замінено 216 м. внутрішніх трубопроводів.

Облаштовано 216м. огорожі по вул. Федунця.

Проведено ремонт з заміною труб водопроводу до гуртожитку 116м.

Створено в приміщенні бібліотеки конференц залу з заміною освітлення, вікон, виготовленням меблів.

За спонсорські кошти мешканці гуртожитку розмежовано тепло, встновлено лічильник обліку тепла на 3,4 блок, де проживають здобувачі освіти

В належному стані утримується й зовнішня територія закладу. Щоденно до приходу учасників освітнього процесу прибирається зовнішня територія ліцею. У літній період не допускається заростання території травою та бур’янами, очищається від, сміття, сухої трави, листя, тощо. У зимовий період своєчасно чистять від снігу відмостки, тротуари й доріжки, сходи очищають від снігу й ожеледі посипають піском, забезпечується вільний доступ до пожежних колодязів. Виконувалось підрізання застарілого гілля дерев, надають правильної форми кущам, очищають бордюри від трави і бруду, проводиться побілка бордюрів і дерев.

 

5. Фінансово-господарська діяльність

Фінансування Хмельницького професійного ліцею у 2020 здійснювалось за рахунок коштів бюджету м. Хмельницького (місцевий бюджет) та субвенції з державного бюджету на оплату праці педагогічних працівників загальноосвітніх дисциплін.

Додаткові джерела фінансування закладу це кошти за послуги від господарської та виробничої діяльності, які формують спеціальний фонд

Джерела фінансування та обсяг надходжень по загальному на спеціальному фонду за 2020 рік:

Кошти місцевого бюджету (тис.грн.)

14223,6

Освітня субвенція (тис.грн.)

2263,8

Власні надходження (спеціальний фонд) (тис. грн.)

3897,2

Благодійні внески (тис. грн.)

163,5

За рахунок коштів загального фонду в межах надходжень здійснювались видатки на оплату комунальних послуг, заробітну плату працівників, стипендіальне забезпечення учнів, належні виплати дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування тощо.

В 2020 році з загального фонду місцевого бюджету було виділено 59,8 тис.грн. на придбання евроконтейнерів.

 Надходження спеціального фонду формувались за рахунок надання платних освітніх послуг 2131,4 тис. грн. (в т.ч. фінансування підготовки за професіями загальнодержавного значення 2040,3 тис. грн.),  господарська та виробнича діяльність 1759,6 тис. грн., реалізація майна 6,2 тис. грн.

Протягом 2020 року за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу на модернізацію матеріально-технічного забезпечення для підготовки кваліфікованих працівників за професією «Електрогазозварник» виділено  881,2 тис. грн. та використано 803,3 тис. грн.

Станом на 29 грудня 2020 року кредиторської заборгованості по виплаті заробітньої плати, стипендії та комунальних послуг немає.

 

6.  Охорона праці. Безпека життєдіяльності 

Створення безпечних умов навчання та праці – основне завдання адміністрації, педагогічного та учнівського колективів Хмельницького професійного ліцею, які спільними зусиллями намагаються забезпечити в закладі умови, що сприяють безпеці та зміцненню здоров’я. Проблеми поліпшення умов праці і навчання учасників навчально-виховного процесу, попередження їх травматизму, є одним з найактуальніших питань нашого закладу.

Адміністрація Хмельницького професійного ліцею у своїй роботі по забезпеченню та дотриманню вимог охорони праці та умов безпеки життєдіяльності учнів та педагогічних працівників керується Конституцією України, Законом України «Про охорону праці», Кодексом законів про працю України, основними нормативними актами з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, державними і галузевими стандартами, санітарними нормами і правилами.

В ліцеї створені здорові і безпечні умови для праці, безпечної експлуатації будівель, обладнання і технічних засобів навчання, створено оптимальний режим роботи і навчання, тим самим забезпечується попередження травматизму. З метою попередження випадків електротравматизму у ліцеї проводяться електротехнічні виміри опору заземлюваного пристрою та опору ізоляції електропроводки, заходи протипожежного напрямку. Систематично проводиться обстеження будівель та споруд ліцею, на що складаються відповідні акти. 

  У ліцеї є медичний кабінет, що забезпечений медикаментами першої необхідності та є посада фельдшера, яка на підставі довідок про стан здоров’я здійснює розподіл всіх учнів на групи для занять фізичною культурою. Ведеться постійна робота з охорони здоров’я та профілактики різних видів захворювань. Фельдшер, класні керівники, викладачі, майстри виробничого навчання, вихователі проводять бесіди з учнями щодо профілактики респіраторних та інфекційних захворювань, лекції для батьків, інструктажі тощо.

Наказом № 78-агч від 01.09.2020р. у навчальному закладі призначено відповідальних осіб з питань цивільного захисту та протипожежної безпеки, наказом №68-агч від 31.08.2020р. затверджено склад пожежної команди та обов’язки між працівниками ліцею на випадок пожежі. 

Проводились організаційно-технічні заходи щодо поліпшення умов охорони праці, здоров’я учасників освітнього процесу й заходи щодо забезпечення пожежної безпеки. У поточному році повністю доукомплектовано приміщення гуртожитку й ліцею вогнегасниками, пожежними рукавами, та повністю замінено усі пожежні крани.     

Проведено технічне обслуговування і перевірку працездатності пожежних гідрантів, внутрішніх пожежних кранів та пожежного водоймища, Акт перевірки від 28.02.2020 року, та проведено технічний огляд вогнегасників, договір ТО 0812 від 10.12.2020року . Евакуаційні проходи утримуються вільними. Сходові клітки в навчальному корпусі, навчальних майстернях, громадсько-побутовому корпусі та гуртожитку обладнано евакуаційним освітленням.

З метою безпечної експлуатації електрогосподарства закладу освіти  призначено відповідальних осіб за електрогосподарство, наказом №70-агч від 31.08.2020р, проведено перевірку опору ізоляцій електромережі й заземлення устаткування. Постійно виконуються заходи з належної експлуатації електрогосподарства, пожежної безпеки, охорони праці.

На виконання акту №539 від 21 грудня 2019 року Головного управління ДСНС України в Хмельницькій області адміністрацією Хмельницького професійного ліцею частково виконано вимоги, а саме:

- розроблено кошториси на монтаж автоматичної системи пожежної сигналізації навчально корпусу, навчально-виробничих майстерень, загально-побутового корпусу та гуртожитку ліцею;

- розроблено кошториси на вогнезахисне просочування дерев’яних конструкцій даху навчального корпусу, загально-побутового корпусу та навчально-виробничого корпусу, а також на встановлення сертифікованих протипожежних дверей електрощитової та люків у місцях виходу на горище.

 

7. Профорієнтаційна робота

Профорієнтаційна робота проводиться на базі шкіл районів Хмельницької області  протягом навчального року, фактично попередньо   відслідковуються та аналізуються дані про перспективи набору, враховуючи кількість випускників шкіл.

З метою виконання регіонального/державного замовлення на підготовку робітничих кадрів учнівський та педагогічний колективи беруть активну участь у різноманітних профорієнтаційних заходах, що проводяться спільно з міським та обласним центрами зайнятості, Департаментом освіти і науки Хмельницької ОДА, Департаментом освіти та науки Хмельницької міської ради, конкурсах та ярмарках робітничих професій, презентаціях професій, співпрацює із ЗМІ, проводить «Дні відкритих дверей», Протягом звітного періоду проведено  про інформаційні заходи з учнями шкіл міста Хмельницького та області.

Протягом року відбувалась тісна співпраця з Хмельницьким обласним та міським центрами зайнятості (тренінги, семінари, круглі столи) та роботодавцями міста області щодо розробки прогнозних показників державного/регіонального замовлення, а також формування професійної і кар’єрної компетентності майбутніх фахівців.

Розповсюдження профорієнтаційної інформації на сайті ліцею та соціальній мережі Фейсбук,  розповсюдження рекламних брошурок , плакатів по районних центрах Хмельницької області.

 Подання інформації про заклад на радіо «Країна FM», «Радіо П¢ятниця»,  «Ок FM «, «Релакс», Вуличне радіо по вул. Проскурівській.

Висвітлення інформації про заклад на телебаченні: Канал «7+»

Доступне попереднє анкетування для абітурієнтів онлайн

Профорієнтаційні відеоролики на каналі YOUTUBE

Ведеться робота із учнями та батьками, які навчаються у ХПЛ по залученні молоді до нашого закладу освіти.

 

 

Додаток № 1

 до Звіту директора за 2020 рік

 

Участь здобувачів освіти

Хмельницького професійного ліцею

в конкурсах художньої самодіяльності

за 2020.

 

№ з/п

 

Місяць

 

Назва заходу

ПІБ

здобувача  

ПІБ

викладача, майстра

 

Результа

тивність

1

 Квітень

Обласний конкурс читців серед учнів ПТНЗ області "Шевченко з нами". не було.

 

Кучерявий Ярослав

Суходольська Н.В.

На жаль конкурс провели у форматі фестивалю Місць не було

2

Квітень

 

Місцевий конкурс читців "Слово нації"

Рибчинська Марина

Суходольська Н.В.

 

3

Травнь

Обласний конкурс юних гумористів "Посміхнемось щиро Вишні"..

Кучерявий Ярослав

Суходольська Н.В.

Конкурс проводився у форматі фестивалю. Без оцінювання

4

Грудень

 Обласний конкурс КВК "Проф. фест" серед учнів закладів професійної (професійно -технічної) освіти,команда ліцею "КРЕЙЗІ ТРУДЯГИ"

 

Козьолок Н.К.

Кучерявий Я.М.

Іванов І.В.

Бабійчук О.М.

Лотоцька Н.В.

Рибчинська М.П.

Малютіна В.В.

 

Гжегожевський Б.Є.

Суходольська Н.В.

 

І місце

5

Грудень

Обласний конкурс "Велика коляда", серед учнів закладів професійної (професійно -технічної) освіти,вокальний гурт ліцею "Дивоцвіт"

Лотоцька Н.В.

Рибчинська М.П.

Малютіна В.В

Борщун Д.О.

Нідзельська Н.О.

Левицька В.В.

Костіва І.І.

Обрешко Л.В.

Гжегожевський Б.Є.

Суходольська Н.В.

 

І місце

6

Травень

 

Обласний виставка конкурс "Диво-писанка" номінації "Традиційна писанка"

Серед учнів та працівників закладу (професійно -технічної) освіти. У номінації традиційна писанка

 

Біла В.В.

Рябчук М.В.

Новак Н.І.

Диплом І ст.

7

Травень

 

Обласний виставка конкурс "Диво-писанка" номінації "Художньо-декоративна композиція з використанням писанкового матеріалу та великодньої атрибутики"

Серед учнів та працівників закладу (професійно -технічної) освіти. У номінації традиційна писанка

 

Галкіна А.С.

Новак Н.І.

Диплом І ст.

8

Січень

Газета «Ліцейний калейдоскоп»

Хдейр Р,С.

Чорна В.М.

Комісарук Ю.Г.

 

9

Жовтень

 

Обласний конкурс бізнес-проектів  «Живи та працюй на Хмельниччині» Хмельницького обласного центра зайнятості

Федиченко Д. П.

Дячишина О.О.

Диплом І ст.

10

Червень

Обласний конкурс - військово-патриотична гра-квест «Джура» (кращій рій)

Рій «Богунівці»

Оніщук О.П.

Ткаченко І.О.

Відзнака

11

Березень

Обласний заочний конкурс «Омріяна юність» серед здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти у номінації краща фоторобота «Захоплення і мрії»

Кірик Дарія

Гончарук В.С.

Диплом І ст.

12

 

Участь в обласному огляді-конкурсі колективів художньої самодіяльності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

 

Дует у складі Тихонець Ніни

 Цинюк Катерини. Рибчинська Марина

Гжегожевський Б.Є.

Суходольська  Н.В.

 

13

Квітень

 

Обласний конкурс «Веселий пензлик»  серед здобувачів освіти ЗПО

Біла В.В.

Рябчук М.В.

Гродська А.О.

Новак Н.І.

Диплом ІІ ст.

14

 

Обласна виставка витинанок та вертепів «Рай розвився, син Божий народився» серед здобувачів освіти та працівників ЗПО 

Галкіна А.С.

Гродська А.О.

Новак Н.І.

Гран-прі

15

 

Обласний конкурс «Пісенний вернісаж» серед працівників закладу (професійно - технічної) освіти 

 

Загурський А.Л.